Home
Valet
Titta på videon
Delta
Motivera dina kunder
Lär av dina kunder
Om du vinner
Nyheter
Kontakt
Schema
Håll dig uppdaterad
Partners

Integritetspolicy

Integritetspolicy Q&A

1. Inledning

Denna integritetspolicy har sammanställts för Q&A (se artikel 2 för definitioner), med säte i Amersfoort, på adressen Printerweg 22.

2. Definitioner

Om inget annat uttryckligen har fastställts så används termerna i denna policy med den betydelse de har i den Allmänna dataskyddsförordningen (hädanefter kallad: ”GDPR”).

Q&A: Q&A Insights Europe BV (KVK 65019776).

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (en registrerad).

Behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom åtminstone insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, sammanförande, sammanställning, samt begränsning, radering eller förstöring av uppgifterna.

3. Tillämpningsområde

Denna policy gäller för all behandling av personuppgifter inom Q&A, vilka inte är personuppgifter som privatpersoner/konsumenter har lämnat ut i sin roll som privatperson/konsument, för dessa gäller en separat integritetspolicy.

Q&A sörjer för att efterleva alla tillämpliga dataskydds- och integritetslagar och -regler, vilket även omfattar den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Q&A behandlar följande personuppgifter:
  • kontaktuppgifter som förnamn, efternamn, företagsnamn, telefonnummer (mobilnummer) samt privata och/eller företagsmejladresser.

5. I vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

  • För att kunna utfärda offerter
  • För att kunna bygga upp en kunddatabas
  • För att kunna sluta och verkställa avtal
  • För att kunna bjuda in till möten/evenemang/studieresor
  • För att kunna skicka information om (nya) produkter/tjänster
  • För att kunna skicka ut massutskick/nyhetsbrev
  • För att kunna sammanställa/skicka ut fakturor

6. Vem behandlar personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas endast av Q&As arbetstagare, och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifterna behandlas endast om de, för de ändamål som angavs under punkt 4, är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt.

Q&A skyddar sekretessen för de personuppgifter de tar del av, med undantag för de fall då man har en lagstadgad skyldighet att meddela uppgifter eller om detta åläggs av en ansvarig instans eller person.

7. Tillgång till personuppgifter

Q&A lagrar personuppgifter bl.a. i de personliga Outlook-/exchangekorgarna, i ett CRM-program man själv har tagit fram för hanteringen av kontakter samt i Excelfiler för varje evenemang som ska organiseras. Varje medarbetare har tillgång till sin egen Outlook-/exchangekorg och till Qaro samt till de nämnda Excelfilerna. Sekretariatet har dessutom tillgång till ledningens mejl.

Varje användare av personuppgifter har tystnadsplikt gällande de uppgifter som hen tar del av med anledning av denna tillgång.

8. Skydd av personuppgifter

Q&A vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förebygga otillåten tillgång eller otillåten användning av personuppgifter.

Q&A kommer att efterleva sin skyldighet att rapportera om dataläckor.

9. Tillhandahållande av personuppgifter

Q&A tillhandahåller inte dina uppgifter utan vidare till tredje part, om du inte har givit tillåtelse till detta, eller om vi blir skyldiga att göra detta enligt lag eller efter ett domstolsbeslut, eller om ett sådant tillhandahållande är till fördel för ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

Om det är fråga om evenemang där sponsorer deltar kommer Q&A endast att lämna ut en förteckning över de deltagande företagen till sponsorerna (din mejladress och/eller ditt namn kommer endast att lämnas ut till tredje part om du givit ditt tillstånd till detta).

10. Hur länge sparas uppgifterna?

Q&A kommer inte att spara uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för det ändamål i vilket de samlades in, om det inte finns några andra lagstadgade lagringsperioder. Om uppgifterna inte längre behöver bevaras kommer de att raderas.

11. Ändring av integritetspolicyn

Q&A förbehåller sig rätten att i framtiden ändra denna integritetspolicy. På vår hemsida hittar du den senaste versionen av integritetspolicyn.

12. Klagomål

Klagomål kan lämnas till din kontaktperson på Q&A, men även via: secretariaat@qanda.nl

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Nederländerna är det Autoriteit Persoonsgegevens som tillser att alla lagar och regler om skydd av personuppgifter efterlevs. Kontaktuppgifterna till Autoriteit Persoonsgegevens är:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
NL-2594 AV Den Haag