Home
Valet
Titta på videon
Delta
Motivera dina kunder
Lär av dina kunder
Om du vinner
Nyheter
Kontakt
Schema
Håll dig uppdaterad
Partners

Integritetspolicy

Integritetspolicy Q&A

Sekretesspolicy ”Best Product of the Year Sweden” för producenter/återförsäljare, version oktober 20201. Inledning

Denna sekretesspolicy har utarbetats för Q&A, CCC, RS och W (se artikel 2 med definitioner) i Amersfoort, Amsterdam, Krommenie och Amsterdam, Nederländerna för projektet "Årets bästa produkt Sverige 2020-2021".

2. Definitioner

Såvida inte annat uttryckligen anges nedan, tillämpas de villkor som används i dessa regler i den mening som tilldelats dem genom den allmänna dataskyddsförordningen (nedan: "GDPR").

Q&A: Q&A Insights Europe BV med kontor på Printerweg 22 Amersfoort Nederländerna (Handelskammaren 65019776)
CCC: Consumer Contest Company BV med kontor på Nieuwe Kerkstraat 13-1 Amsterdam Nederländerna (Handelskammaren 59767790)
RS: RS Consultancy med kontor på Vijverloper 5 Krommenie Nederländerna (Handelskammaren 63914662)
W: W Consultants med kontor på Rheastraat 35 Amsterdam Nederländerna (Handelskammare 34162637)

Personuppgifter: All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).

Behandling av personuppgifter: All behandling eller fullständig behandling av personuppgifter, oavsett om den utförs via automatiserade processer, inklusive i vilket fall som helst insamling, inspelning, organisation, lagring, uppdatering, modifiering, hämtning, konsultation, användning, tillhandahållande med hjälp av överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, sammanförande, länkning, liksom blockering, radering och förstörelse av data.

3. Tillämpningsområde:

Dessa regler gäller all behandling av personuppgifter inom Q&A och/eller CCC och/eller RS och/eller W från företag som är inblandade i omröstningen ”årets bästa produkt sverige 2020-2021’. Inte de personuppgifter som tillhandahålls av konsumenter/registrerade i egenskap av konsument/registrerad, för vilka en separat sekretesspolicy gäller.
Q&A, CCC, RS och W säkerställer att de följer alla tillämpliga sekretesslagar och regler, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Q&A och/eller CCC och/eller RS och/eller W behandlar följande personuppgifter:
  • kontaktuppgifter såsom förnamn, efternamn, företagsnamn, telefonnummer (mobilnummer) och företags- och/eller privat e-postadress;

5. För vilket ändamål behandlar vi personuppgifterna?

  • För att göra offerter/förslag
  • För att bygga en kundbas
  • För att ingå och verkställa avtal
  • För att bjuda in till möten/evenemang/studieresor
  • För att skicka information om (nya) produkter/tjänster
  • För att göra utskick/nyhetsbrev
  • För att skapa/skicka fakturor

6. På vilken grund behandlar vi personuppgifter?

I de flesta fall är grunden att behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt som den registrerade är en part i (eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås). Om inget avtal har ingåtts med den registrerade eller om vi inte har fått en begäran om att vidta åtgärder från den registrerade, är grunden att den registrerade har givit sitt samtycke för behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål.
Om vår grund för behandling av personuppgifter är "samtycke" kan den registrerade alltid återkalla detta samtycke.

7. Vem behandlar personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av anställda vid Q&A och/eller CCC och/eller RS och/eller W i den mån detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
Personuppgifter behandlas endast i den mån de är adekvata, relevanta och inte överdrivna med tanke på de syften som beskrivs i punkt 5.
Q&A, CCC, RS och W ska hålla de personuppgifter som den blir medveten om konfidentiella, utom i den utsträckning som någon lagstadgad bestämmelse tvingar företaget att göra det eller följer av den ansvariga partens uppgift.

8. Åtkomst till personuppgifter

Q&A, CCC, RS och W lagrar personuppgifter i de personliga Outlook/exchange-rutorna (inklusive Office 365) i ett egenutvecklat CRM-program och per händelse i Excel-filer. Varje anställd har tillgång till sitt eget Outlook/exchange och till CRM-systemet och de ovan nämnda Excel-filerna. Sekretariatet har också tillgång till ledningens post.
Varje användare av personuppgifter har tystnadsplikt beträffande de uppgifter som han blir medveten om på grundval av denna åtkomst.

9. Säkerhet för personuppgifter

Q&A, CCC, RS och W vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter.
Q&A, CCC, RS och W uppfyller skyldigheten att rapportera dataläckage.

10. Överföring av personuppgifter

Q&A, CCC, RS och W kommer inte bara att vidarebefordra dina uppgifter till andra, såvida inte tillstånd har givits, eller om det är skyldigt att göra det enligt lag eller ett domstolsbeslut, eller om en sådan vidarebefordran sker i syfte att behandla personuppgifter. Vi ingår ett behandlingsavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma säkerhetsnivå och sekretess för dina uppgifter. Q&A och/eller CCC och/eller RS och/eller W förblir ansvariga för dessa behandlingsåtgärder. När det gäller evenemang som involverar sponsorer kommer Q&A, CCC, RS och W bara att tillhandahålla en lista över deltagande företag till sponsorerna (din e-postadress och/eller ditt personliga namn kommer endast att ges till tredje part med ditt samtycke).

11. Hur länge kommer uppgifterna att sparas?

Den allmänna lagringsperioden vid Q&A, CCC, RS och W är fem år. Om kvarhållningsperioden är kortare i specifika fall kommer Q&A och eller CCC och/eller RS och/eller W att indikera detta från fall till fall. Men om lagliga lagringsperioderna skiljer sig från de två föregående meningarna kommer Q&A, CCC, RS och W att följa dessa lagliga lagringsperioder.

12. Ändringar av sekretesspolicyn

Q&A och/eller CCC och eller RS och/eller W förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i framtiden. På webbplatsen hittar du den senaste sekretesspolicyn.

13. De registrerades rättigheter

Du kan utöva de rättigheter som beviljats dig enligt den allmänna dataskyddsförordningen med avseende på dina personuppgifter (dvs. din rätt till åtkomst, rättelse/korrigering, radering, rätten att glömmas bort, rätten att begränsa eller motsätta dig databehandling och rätten till dataöverförbarhet) genom att kontakta din kontaktperson eller Sandra Jonker (secretariaat@qanda.nl).
Vi kommer då att be att du identifierar dig med hjälp av ett giltigt identitetsbevis. På detta sätt kan vi kontrollera om vi lämnar personuppgifterna till rätt person.
Överdriven begäran om tillhandahållande av information kan avvisas av oss. Överdrivna förfrågningar anses ha gjorts när du till exempel ställer fler frågor än genomsnittet och kommer med fler förfrågningar om information än vad vi anser nödvändigt.

14. Klagomål

Klagomål kan överlämnas till din kontaktperson inom Q&A och/eller CCC och/eller RS och/eller W men även genom: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Personuppgiftsmyndigheten övervakar efterlevnad av lagstadgade regler för skydd av personuppgifter. Kontaktuppgifter för personuppgiftsmyndigheten är:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Haag
Nederländerna
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl