Home
Valet
Titta på videon
Delta
Motivera dina kunder
Lär av dina kunder
Om du vinner
Nyheter
Kontakt
Schema
Håll dig uppdaterad
Partners

Valregler

Valregler

Dessa regler gäller för valet “Årets Bästa produkt”. Valet hålls årligen av Q&A Insights Europe BV (nedan kallat “Q&A”) i samarbete med Consumer Contest Company BV (nedan kallat “CCC”).

Deltagare

 1. Återförsäljare och producenter (nedan kallade “producenter”) kan registrera sina produkter inom registreringsperioden i vissa kategorier.
 2. Alla produkter som är tillgängliga på den Svenska marknaden får delta.

Kategorier

 1. ”Årets Bästa Produkt” är organiserat i olika kategorier vilka kommer att fastställas årligen. Q&A och CCC förbehåller sig rätten att självständigt besluta om antagning till en kategori. Producenter kan, före och under valet, föreslå en kategori och/eller vilken kategori deras produkt ska placeras i.
 2. Q&A och CCC förbehåller sig rätten att lägga till och/eller ta bort kategorier. Kategorierna kommer att revideras årligen.

Röstgräns

 1. För att kvalificera sig till en nominering till ett kategoripris av ”Årets Bästa Produkt”, behöver en produkt minst 380 bedömningar.
 2. Om ingen eller bara en produkt i kategorin uppnår villkoret kan Q&A minska kravet på antal bedömningar.
 3. Minst två och max 5 produkter kan bli nominerade per kategori. Om mer än fem produkter får mer än 380 bedömningar nomineras de fem produkter med högst korrigerat antal bedömningar.

Reklammaterial

 1. Producenterna kan motivera kunderna/konsumenterna att bedöma deras produkter. Personliga röstlänkar, online banners och tryckmeddelanden är verktyg som kan användas för ovan syfte. Q&A gör detta marknadsföringsmaterial tillgängligt för producenter för att öka medvetenheten om valet ”Årets Bästa Produkt” hos konsumenterna.
 2. Producenterna får inte göra ändringar i marknasföringsmaterialet som tillhandahålls av Q&A utan föregående skriftligt tillstånd från Q&A.
 3. Producenter som vill använda artwork-filer eller annat marknadsföringsmaterial, för att generera bedömningar, som inte tillhandahålls av Q&A måste få detta godkänt av Q&A i förväg.
 4. Genom att delta i valet tillåter producenterna Q&A att använda den information som sänds in om produkterna för online publicering i samband med valet.
 5. ‘Quota Monitorn’ är tillgänglig för en liten investering. Detta digitala verktyg tillåter producenterna att hålla koll på antalet bedömningar (brutto) för deras produkt under valet. Antalet bedömningar i verktyget är bara en indikation då de efter röstperioden görs en korrigering av antalet bedömningar (bedömningar kan raderas, t.ex. på grund av anledningar beskrivna i punkt 18). I genomsnitt minskar antalet bedömningar med cirka 30%.

Konsumentpriser

 1. Konsumenter kommer att bli uppmuntrade att bedöma produkterna genom prispaket vilket tillhandahålls av Q&A. Alla konsumenterna har möjlighet att vinna ett av priserna i prispaketet. Möjligheten att köpa bedömningar är på detta sätt eliminerat. Det är inte tillåtet för producenterna att kommunicera andra priser än priserna i prispaketet som tillhandahålls av Q&A.

Överträdelse av reglerna och kontroll

 1. Överträdelse av någon av dessa regler kan leda till diskvalificering. Det slutgiltiga beslutet om diskvalificering ligger hos Q&A.
 2. Under röstperioden genomför Q&A slumpvisa kontroller av att producenterna genomför kampanjerna enligt reglerna. Om dessa kontroller visar att en producent kommunicerar sina egna eller andra priser, använder otillåtet marknadsföringsmaterial och/eller bryter mot andra regler blir producenten antingen diskvalificerad eller får en varning samt avdrag av antal bedömningar.
 3. En notarie övervakar uppföljningen av kontrollerna som genomförs av Q&A enligt punkt 19 och 20 nedan.

Samla bedömningar

 1. Konsumenterna kan fylla i frågeformuläret via www.aretsbastaprodukt.se och via de unika/personliga röst länkarna (vilka Q&A har gett producenterna innan valperiodens start).
 2. Det är inte tillåtet för anställda hos Q&A och notarie företaget att bedöma produkterna (rösta).
 3. Efter röstperioden genomförs en analys i flera steg, inklusive men inte begränsat till:
  • Mer än en bedömning: Om en e-mailadress har bedömt en produkt I samma kategori mer än en gång räknas bara den första bedömningen. Övriga bedömningar utgår.
  • IP-adresser: IP-adresserna som används av konsumenter kontrolleras. I de fall då mer än tre bedömningar av en produkt gjorts från samma IP-adress räknas bara de tre första bedömningarna. Övriga bedömningar utgår.
  Bedömningar som har godkänts efter dessa kontroller, används till slutbetyget. Det kan hända att antalet bedömningar har minskat efter kontrollen, så att röstgränsen inte längre uppnås.
 4. Det genomsnittliga slutbetyget korrigeras sedan, baserad på antalet bedömningar, för att räkna det korrigerade slutbetyget. Beräkningen är uppbyggd så att ett högre antal bedömningar leder till en mindre korrigering av det genomsnittliga slutbetyget.
 5. Om det under en period längre än 24 timmar av någon anledning inte är möjligt att rösta, förlängs röstningsperioden med lika lång tid som gått förlorad.

Kategorivinnare

 1. En produkt blir nominerad när den nått röstgränsen enligt punkt 5 ovan. Kategorivinnaren är den nominerade produkten med det högsta korrigerade slutbetyget.
 2. Kategorivinnarna får bara använda logotypen kopplad till kategoripriset i enlighet med licensbestämmelserna som tillhandahålls tillsammans med logotypen.

Övergripande vinnare

 1. Den övergripande vinnaren är kategorivinnaren med de högsta korrigerade slutbetyget.
 2. Den övergripande vinnaren får bara använda logotypen som är kopplad till det övergripande priset i enlighet med licensbestämmelserna som tillhandahålls tillsammans med logotypen. Personlig information
 3. Q&A respekterar integriteten hos de personer som deltar i valet. Q&A behandlar all personlig information som tillhandahålls genom bedömningarna/rösterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansvar

 1. Q&A och dess samarbetspartners kan inte hållas ansvariga för skada som uppstår genom deltagande i valet. Allt ansvar för direkta, indirekta eller immateriella skador inklusive följdskador och inkomstförlust som uppkommer genom deltagande i (inklusive bedömning av produkterna) och/eller resultatet av valet avvisas uttryckligen av Q&A.
 2. Valresultatet kan inte överklagas.

Immateriella rättigheter

 1. Valet, designen, frågeformulären, teknologin och valets URL är immateriella rättigheter tillhörande Q&A och/eller dess anslutna partners. All tillgänglig information, inklusive text, grafikmaterial, logos, visuell- och ljud material är skyddat av upphovsrätten. Eventuell publicering eller reproduktion av intellektuell egendom tillhörande Q&A eller dess anslutna partners är förbjuden utan föregående skriftlig tillåtelse av Q&A.

Slutbestämmelser

 1. Q&A har beslutanderätt i alla de fall som inte omfattas av dessa valregler.